1.  Anorganická chémia a materiály
  
2. Koordinačná a bioanorganická chémia
 
3. Aplikovaná anorganická chémia
 
4. Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie

 

PROGRAM SEMINÁRA

(.pdf verzia programu)

Pondelok 15.6.2015
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9, Budova Sokrates, Poslucháreň P3

 

09.00 – 10.00 Registrácia 
10.00 – 10.10 Otvorenie seminára
   
10.10 – 10.30

Mária Reháková, Zuzana Vargová
História Katedry anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ V Košiciach

Odborný program    Predseda: Juraj Černák
   
10.30 – 11.00

Ivan Lukeš
Nanočástice jako kontrastní látky pro magnetickou resonanci

11.00 – 11.20

Ján Vančo, Zdeněk Trávníček
Pokroky ve výzkumu nových vysoce účinných antineoplastik a antiflogistik na Katedře anorganické chemie PřF UP Olomouc

11.20 – 11.40

Ivan Potočňák, Peter Vranec, Sayed A. Drweesh
Štruktúra a biologické vlastnosti komplexov s derivátmi 8-hydroxychinolínu

11.40 – 12.00

Zuzana Vargová, Miroslav Almáši, Danica Sabolová, Juraj, Kuchár, Daniela Hudecová, Róbert Gyepes
Komplexy striebra ako perspektívne terapeutiká

12.00 – 14.00

Obed

Odborný program    Predseda: Ivan Lukeš 
   
14.00 – 14.30

Gustáv Plesch, Róbert Michal, Katarína Baďurová, Ewa Dworniczek, Mária Čaplovičová
Fotokatalyzátory na báze kompozitov TiO2(Eu)/CuO a Ag3PO4

14.30 – 15.00

Peter Komadel
Výskum najmä materiálov na ÚACH SAV

15.00 – 15.20 Vladimír Zeleňák
Nanopórovité materiály typu PNS a MOF na KACH PF UPJŠ: história, vlastnosti a perspektívy aplikácií
15.20 – 15.40

Miroslav Almáši, Vladimír Zeleňák, Maksym Opanasenko, Róbert Gyepes, Juraj Kuchár, Jiří Čejka
Dizajn a syntéza nových pórovitých koordinačných polymérov: Adsorpcia plynov a heterogénna katalýza

15.40 – 16.00

Dáša Halamová, Vladimír Zeleňák, Miroslav Almáši, Eva Popjaková
Adsorpcia a uvoľňovanie naproxenu z foto-senzitívne modifikovanej mezopórovitej siliky

  

16.00 – 16.20 Prestávka
   
Odborný program    Predseda: Gustáv Plesch
   
16.20 – 16.50 

Marián Koman, Gregor Ondrejovič, Milan Melník
Tetramérne komplexy typu Cu4OX6L4

16.50 – 17.10

Katarína Györyová
Termická analýza, použitie a perspektívy

17.10 – 17.30

Radovan Herchel, Ivan Nemec, Zdeněk Trávníček
Magnetizmus koordinačných zlúčenín triády železa na „Hané”

17.30 – 17.50

Juraj Černák
Kyanokomplexy ako evergreeny koordinačnej chémie

17.50

Presun do Hotela Centrum

   

19.30

Slávnostná večera

 

Utorok 16.6.2015
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9, Budova Sokrates, Poslucháreň P3

   

Odborný program    PredsedaKatarína Györyová
      
09.00 – 9.30

Karel Mach, Peter Schwendt, Róbert Gyepes
Neobvyklé vazby v organometalické i koordinační chemii

09.30 – 09.50

Juraj Kuchár
Medzimolekulové interakcie v meďnatých komplexoch s tetrakyanidokomplexnými aniónmi

09.50 – 10.10

Ján Moncoľ
A formation of supramolecular structure and supramolecular networks of copper(II) carboxylate through H-bonds

10.10 – 10.30

Lucia Váhovská, Ivan Potočňák, Svitlana Vitushkina, Radovan Herchel
Oktaédrické komplexy Co(II) s N-donorovými bidentátnymi ligandmi a pseudohalogenidovými aniónmi

     
10.30 – 10.50 Prestávka
     
Odborný program    Predseda: Marián Koman
     
10.50 – 11.10

Jiří Příhoda
Chemie konzervování-restaurování na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

11.10 – 11.30

Tibor Šereš
DUCANIT  - základná zložka pre kvapôčkové závlahy

11.30 – 11.50

Peter Vranec, Martin Černík, Alica Mašlejová
Röntgenová a elektrónová difrakčná analýza v podmienkach U. S. Steel Košice

11.50 – 12.00

Alena Fedoročková, Pavel Raschman, Gabriel Sučik
Overenie možnosti využitia magnezitu pre remediáciu kyslých podzemných vôd technológiou priepustných reaktívnych bariér

     
 12.00 – 14.00  Obed
      
Odborný program    Predseda: Róbert Gyepes
    
14.00 – 14.20

Mária Ganajová
Metóda aktívneho bádania vo výučbe chémie

14.20 – 14.40

Magdaléna Hugyivárová, Katarína Szarka
Súčasné aspekty procesu manažovania školského chemického laboratória

14.40 – 15.00

Ivana Sotáková
Rozvoj vedeckých zručností žiakov v chémii prostredníctvom bádateľsky orientovanej výučby

15.00 – 15.20

Helena Vicenová
Školská reforma a učebnice chémie na základnej škole

     
15.20 Presun do Hotela Centrum
   
17.00 Potulky mestom – začiatok – recepcia Hotela Centrum
    
18.30 Villa Cassa
   

Streda 17.6. 2015
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9, Budova Sokrates, Poslucháreň P3

   

Odborný program    PredsedaJiří Příhoda
     
09.00 – 09.10

Nela Farkašová, Lawrence Rocco Falvello, Juraj Kuchár, Viktor Kavečanský, Juraj Černák
Koordinačné zlúčeniny Ni(II) na báze oxaláto a vybraných N,N'-donorových ligandov

09.10 – 09.20

Veronika Farkasová, Sayed Ali Drweesh, Ivan Potočňák, Danica Sabolová
Komplexy Pd(II) s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu a katiónmi K+, Cs+ a HCQ+

09.20 – 09.30

Katarína Homzová, Katarína Győryová
4-aminobenzoátozinočnaté komplexy a ich vlastnosti

09.30 – 09.40

Miroslava Litecká, Zuzana Vargová, Róbert Gyepes, Mária Vilková
Ligand cyklénu ako perspektívne chelatačné činidlo toxických kovov

09.40 – 09.50

Ingrida Rostášová, Mária Vilková, Zuzana Vargová, Róbert Gyepes, Ján Imrich, Petr Hermann, Ivan Lukeš
Molekulové rozpoznávanie látok biologického významu

09.50 – 10.00

Romana Smolková, Vladimír Zeleňák, Daniela Hudecová
Nové koordinačné zlúčeniny zinku s derivátmi kyseliny fenámovej

10.00 – 10.10

Lukáš Smolko, Juraj Černák, Michal Dušek, Roman Boča
Syntéza a magnetické vlastnosti molekulových tetraedrických komplexov Co(II)

     
10.10 – 10.20 Ukončenie seminára

 

 

Sponzori