História katedry

S platnosťou od 1. 3. 1963 bola ako súčasť Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach založená Prírodovedecká fakulta, v rámci ktorej sa začali budovať 4 vedné odbory: matematika, fyzika, chémia a biológia, ktoré sa postupne rozširovali o ďalšie odbory.

Prvým sídlom spoločnej Katedry chémie bola budova na námestí Februárového víťazstva 9 v Košiciach (dnešný Park Angelinum). Výučba chémie sa začala úvodným ročníkom už v akademickom roku 1962/63. Pre experimentálnu výučbu boli chemické laboratóriá dočasne prepožičané od Hutníckej fakulty VŠT a Lekárskej fakulty UPJŠ alebo sa využívali provizórne priestory. V roku 1965/66 došlo k rozdeleniu spoločnej Katedry chémie na 3 samostatné katedry: Katedru anorganickej chémieKatedru organickej chémie a Katedru fyzikálnej chémie. Adaptáciou a prístavbou objektov na Moyzesovej ulici č.11 získala chémia svoje priestory, v ktorých sídli doteraz.

V akademickom roku 1970/71 došlo na chemických katedrách k organizačným zmenám. Ich podstatou bol prechod časti Katedry analytickej chémie, ktorá sídlila na Katedre chémie HF VŠT, do priestorov Katedry anorganickej chémie na Moyzesovej ulici a zároveň prechod časti pracovníkov s elektrochemickou problematikou z Katedry anorganickej chémie na Katedru fyzikálnej chémie. Katedra anorganickej chémie sa oficiálne stala Katedrou anorganickej a analytickej chémie. Po 10 rokoch došlo k ďalším organizačným zmenám, k zmene vo vedení katedry a odčleneniu analytickej časti katedry a jej pripojením ku Katedre fyzikálnej chémie. Tak sa v 1981 katedra stala opäť Katedrou anorganickej chémie.

V roku 2002 došlo k štruktúrnym zmenám v rámci fakulty a z jednotlivých odborov vznikli ústavy. Katedry chémie vytvorili spoločný Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pri Katedre anorganickej chémie vzniklo Oddelenie didaktiky chémie, ktoré je začlenené medzi akademické pracoviská Ústavu chemických vied.

Od roku 1999 je na Katedre anorganickej chémie školiace pracovisko doktorandského štúdia v odbore Anorganická chémia.

Od začiatku svojho vzniku katedra vykazovala aktivity vedeckého aj spoločenského charakteru. V roku 1973 z iniciatívy vtedajšej vedúcej katedry Prof. Ing. Anny Sopkovej, CSc. bola založená na východnom Slovensku pobočka Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS) v Košiciach a Odborné skupiny pre Anorganickú chémiu a Výučbu chémie. Činnosť týchto dvoch odborných skupín: Anorganická chémia SCHS a výučba chémie SCHS v Košiciach je doteraz riadená z Katedry anorganickej chémie.

Katedra anorganickej chémie v spolupráci s SCHS bola organizátorom niekoľkých významných podujatí, ako bola Jubilejná 10. konferencia o anorganickej chémii roku 1975 na Domaši, dve Medzinárodné mikrosympóziá o klatrátových a molekulových inkluzívnych zlúčeninách v roku 1981 a roku 1991 v Starej Lesnej i ďalšie celoštátne odborné semináre s medzinárodnou účasťou. V 2000 pri príležitosti 35. výročia založenia katedry sa uskutočnil odborný seminár s názvom „35 rokov výučby a výskumu v anorganickej chémie na PF UPJŠ“ v Košiciach, v 2005, pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry anorganickej chémie sa v Tatranskej Štrbe uskutočnila medzinárodná konferencia „40 rokov výučby a výskumu v anorganickej chémie na PF UPJŠ“ a 2010, pri príležitosti 45. výročia založenia Katedry anorganickej chémie sa uskutočnil na Štrbskom plese odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Anorganická chémia v treťom tisícročí“.

Odborný rast pracovníkov úzko súvisel a súvisí s vedecko-výskumným zameraním katedry, ktorý je v súčasnosti podporovaný formou domácich a zahraničných grantov. Získané výsledky vedeckého výskumu sú publikované v zahraničných časopisoch i domácej literatúre a prezentované na domácich a zahraničných konferenciách. Na internetovej stránke KACH je uvedená publikačná činnosť členov katedry od roku 1966 v monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách a v zahraničných karentovaných časopisoch. V oblasti teórie vyučovania chémie sa výskum v súčasnosti orientuje na riešenie úloh súvisiacich s prestavbou vzdelávacieho systému v rámci krajín Európskej únie.

Výsledky, ktoré Katedra anorganickej chémie dosiahla v oblasti výučby i v oblasti vedeckého výskumu dokazujú jej životaschopnosť, potvrdzujú jej prospešnosť i rozvíjajúcu sa budúcnosť.

Doc. RNDr. Mária Reháková, CSc.