Odbor anorganická chémia má na Slovensku dlhoročnú tradíciu v oblasti základného alebo aplikovaného výskumu, ale aj v priemyselnej praxi. Prítomnosť priemyselného komplexu zameraného na výrobu a spracovanie železa v Košiciach, cementárne v Turni nad Bodvou, chemického priemyslu v Strážskom, papierne v Slavošovciach, Magnezitových závodov v Jelšave alebo Zeocemu v Bystrom vo východoslovenskom regióne potvrdzuje opodstatnenosť a nevyhnutnosť anorganickú chémiu a technológiu naďalej rozvíjať a zdokonaľovať s cieľom zachovať a vytvárať na Slovensku pracovné príležitosti a podmienky pre podnikanie s európskou pôsobnosťou.      

Súčasné problémy spoločnosti, ako nadmerná produkcia skleníkových plynov, emisií, priemyselného aj komunálneho odpadu, ale aj narastajúci počet nádorových ochorení, rezistencia patogénnych mikroorganizmov voči používaným liečivám alebo potreba vývoja nových magnetických materiálov pre elektrotechnický prípadne medicínsky sektor, či výučba chémie prostredníctvom inovatívnych metód aktívneho bádania (projektové vyučovanie v chémii) otvárajú nové výzvy aj pre odborníkov v oblasti anorganickej chémie, ako aj odborníkov v oblasti metód vzdelávania chemických disciplín.

V zmysle týchto požiadaviek a potrieb spoločnosti Katedra anorganickej chémie Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach už  50 rokov vychováva kvalitných mladých odborníkov, absolventov druhého aj tretieho stupňa vzdelávania, ktorí nachádzajú uplatnenie v prostredí univerzít, akadémie vied, výskumných ústavov, v priemysle ale aj podnikateľskej sfére, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia organizujeme vedecký seminár, ktorého cieľom je oboznámiť sa so súčasnými trendmi v oblasti anorganickej chémie a technológie a v ďalších príbuzných odboroch, ako aj v oblasti teórie vyučovania chémie. Seminár je určený pre odborníkov z prostredia univerzít, akademických ústavov, priemyselných podnikov Slovenskej a Českej republiky ako aj bývalých kolegov a absolventov, stredoškolských učiteľov, ale aj širšiu verejnosť so záujmom o anorganickú chémiu a jej príbuzných odvetví.

Veríme, že seminár prinesie mnoho nových myšlienok, poznatkov, nápadov a výziev do budúcnosti, ktoré napomôžu k nadviazaniu nových spoluprác.

Srdečne Vás pozývame spolu s nami osláviť 50. výročie založenia Katedry anorganickej chémie PF UPJŠ!

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                                       Organizátori

Sponzori