KACH home

 

Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zabezpečuje výučbu pre bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Zabezpečuje výučbu všetkých základných disciplín anorganickej chémie, ale rovnako zabezpečuje aj výučbu bioanorganickej chémie, koordinačnej chémie ako aj nanomateriálovej chémie. Katedra zabezpečuje aj konanie rigoróznych skúšok a iných krátkodobých foriem vzdelávania.

Neoddeliteľnou súčasťou katedry je vedecko-výskumná činnosť orientovaná na širšie spektrum konkétnych vedeckých problémov, predovšetkým v oblasti nanomateriálovej chémie (environmentálne nanosorbenty na separáciu a uchovávanie CO2, ale aj iných zdraviu škodlivých látok, prírodné a syntetické nosiče farmaceuticky, agrochemicky i iných účinných látok) a v oblasti prípravy, spektroskopickej a štruktúrnej charakterizácie koordinačných zlúčenín (koordinačné zlúčeniny medi, niklu, zinku, platiny s potenciálnou biologickou aktivitou a na štúdium molekulových magnetov na báze koordinačných zlúčenín prechodných prvkov). Časť výskumu je orientovaná na aktuálnu problematiku molekulového rozpoznávania.

 

Laboratórium potenciometrických titrácií pod vedením doc. Vargovej Pracovný tím pod vedením prof. Černáka - MONAKO Pracovný tím pod vedením doc. Potočňáka - SÝKORKA

Aktuality